Какво е постановлението на религията за онзи, който отрича съдния ден?

 

Снимка: https://islamansiklopedisi.org.tr/fetva

 

Фетва

Вярата в отвъдното (ахирет) е от основите на вярата в исляма и в Корана почти навсякъде се споменава заедно с вярата в Аллах Теаля. Което показва, че вярата в ахирета е много важна сред основите на религията.

Ахиретът и отвъдният живот се споменават с редица различни имена в Коран-и Керим. Някои от тях са следните: йевм-ул-ахир (сетният ден)“,„йевм-ул-бас (денят на повторното съживяване)“, „йевм-ул-къяме (денят на съживяването)“, „йевм-уд-дин (съдният ден)“, „йевм-ул-хисаб (денят на равносметката)“, „йевм-ул-хасра (денят на загубата и съжалението)“ и др.

Всичко това показва, че ислямската религия e отдала голямо значение на вярата в ахирета. Именно поради това в Свещения Коран, както в меканските, така и в мединските сури, този термин, или подобни на него, се споменават повече от 100 пъти. Целта от това е укрепването на вярата в отвъдното. Може да се каже, че почти няма сура в Корана, в която да не се говори за ахирета и къяметския ден.

Човек, който не вярва в ахирета, отричайки айетите, споменаващи тази истина, става неверник. В Коран-и Керим ясно се повелява: А който отрича вярата в Аллах и в Неговите меляикета, и в Неговите писания, и в Неговите пратеници, и в сетния ден (ахирет), той дълбоко се е заблудил“ (ен-Ниса, 4: 136).

А онзи, който е вярвал в съдния ден, после се е отрекъл от това, излиза от пределите на ислямската религия, т.е. става неверник.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok