АНТИМЮСЮЛМАНСКИ ПРОЯВИ

Какво е престъпление от омраза?

Понятието ,,престъпление от омраза” отразява формулировката, изработена на срещата на Съвета на министрите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) през 2003 г., на която държавите-участници приемат задължението да събират информация и статистически данни за „престъпления на основата на омраза” и да предават периодически тази информация на Офиса за демократични институции и права на човека (ОДИПЧ) за ежегоден мониторинг.

Концептуализираното понятие за престъпление от омраза се определя по следния начин:

Престъпление от омраза е всяко престъпление, включително посегателствата срещу личността или собствеността, при които жертвата, сградата или обектът са избрани на основата на тяхната действителна или предполагаема връзка, принадлежност, причисляване, подкрепа или членуване в група, базирана на общи за нейните членове действителни или предполагаеми характеристики като раса, национален или етнически произход, цвят на кожата, религия, пол, възраст, ментално или психическо увреждане, сексуална ориентация или други подобни защитени характеристики. Защитена характеристика е фундаментална или съществена характеристика, която се споделя от дадената група.

Антимюсюлманските престъпление от омраза се дефинира като престъпление, мотивирано от предразсъдък и ненавист към мюсюлманите. Тоест, „престъпление от омраза“ е престъпление, което е мотивирано от нетолерантност или омраза спрямо определена група в обществото.

За да се класифицира едно криминално деяние като престъпление от омраза, то трябва да отговаря на два критерия:

  1. Деянието трябва да е акт на престъпление съгласно Наказателния кодекс;
  2. Престъплението трябва да е извършено заради предубеждения или омраза, заради принадлежността на жертвата или обекта към някоя от горепосочените групи.

Подбудено или мотивирано от предубеждения означава, че извършителят избира целта на престъплението на базата на защитени характеристики.

Целта на престъплението от омраза може да е човек, хора или имущество, свързани с група, която споделя защитената характеристика.

Подбудено от предубеждение към мюсюлманите означава, че  извършителят избира целта на престъплението на базата на възприемането, че е свързано с мюсюлманите.

Престъплението от омраза е носител на послание. Ако някой ви открадне портфейла, той с това не прави послание, но ако упражни насилие срещу вас по религиозни, расистки или ксенофобски подбуди, това е неговото послание към общността. Престъпленията от омраза засягат по-широк кръг от лица, а не индивидуалната жертва към която са насочени. Разглеждани като форма на общественоопасна агресия те са в състояние да ескалират напрежение и породят нови прояви на насилие към застрашената група. Вредите от престъпленията от омраза в материален и морален аспект надхвърлят общественоопасните последици от други сравними деяния, тъй като съдържат по-голям деструктивен потенциал, както по отношение на жертвата и групата, към която тя принадлежи, така и върху обществото като цяло, поради създаването и разширяването на противопоставянето между отделните му членове. Тези престъпления причиняват на жертвите много по-големи емоционални и психически травми отколкото същите престъпления, когато не са дискриминационно мотивирани. Пострадалите, както и групите, към които принадлежат, акумулират чувство за уязвимост и нежеланост , служещи за база на социална изолация. Ето защо е особено важно престъпленията от омраза да бъдат идентифицирани и разграничени от сходни престъпни състави, а извършителите – санкционирани с отчитане на дискриминационния мотив.

Целта може да е човек, хора или имущество, свързани вярно или погрешно с мюсюлманите. Престъпленията от омраза срещу мюсюлманите е възможно да се извършат  от физически и юридически лица (организации, институции, държави).

Някои видими установяеми цели:

Джамия, мюсюлмански гробища, ислямски културни центрове и училища, забрадени жени, мъже с бради могат да бъдат мишени на антимюсюламнски престъпления от омраза, заради видимите белези, чрез които да бъдат асоциирани с мюсюлманите.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.