ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО
  Адрес Електронна поща
ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО
Работно време:
понеделник-петък
9:00-12:30 13:30-17:30 часа
1000 София,
ул . „Братя Миладинови” №27
Тел.:02/981 60 01
Факс:02/980 30 58
info@grandmufti.bg
отдел „Административен“
Ердин Сюлейман
Секретар
1000 София,
ул . „Братя Миладинови” №27
тел: 02/4471242
admin@grandmufti.bg
отдел „Международен”
Хайри Емин
Началник отдел "Външни отношения"
1000 София,
ул . „Братя Миладинови” №27
тел: 02/4471228

h.emin@grandmufti.bg

ir@grandmufti.bg

отдел „Иршад”
Ресим Шаматарев
Експерт на Отдел „Иршад"
Бахри Изет
Експерт на Отдел „Иршад"
Ахмед Хайрола
Експерт на Отдел „Иршад"
1000 София,
ул . „Братя Миладинови” №27
тел: 02/4471224
irshad@grandmufti.bg
отдел „Образование”
Амир Фелети
Началник на Отдел „Образование“
Назмие Кулова
Експерт на Отдел „Образование“
1000 София,
ул . „Братя Миладинови” №27
тел: 02/4471227
education@grandmufti.bg
отдел „Хадж и Умре”
Джемал Иса
Експерт
1000 София,
ул . „Братя Миладинови” №27
тел: 02/4471222
hac@grandmufti.bg
отдел „Издателство”
Джамал Хатип
Началник отдел "Издатество"
Салих Шабанов
Технически редактор на списание "Мюсюлмани"
1000 София,
бул . „Княгиня Мария Муиза” №27 ет. 3
publishing@grandmufti.bg
отдел „Вакъфи”
Хасан Юсеинов
Началник Отдел „Вакъфи"
Алпер Емурлов
Експерт Отдел „Вакъфи"
1000 София,
ул . „Братя Миладинови” №27
02/4471223
waqfs@grandmufti.bg
отдел „ Вътрешен одит ”
д-р Ахмед Лютов
Административен специалист с контролни функции
Расим Расим
Административен специалист с контролни функции
1000 София,
бул . „Княгиня Мария Луиза” №27 ет. 3
audit@grandmufti.bg
отдел „Финансов”
Фатима Мангова
Главен счетоводител
Сабри Мустафов
Зам. главен счетоводител
Айсун Емирсали
Счетоводител
Сейхан Мехмед
Длъжностно лице по защита на личните данни
Гюнай Хаджи
Експерт на каса
1000 София,
ул . „Братя Миладинови” №27
тел: 02/4471245
finance@grandmufti.bg
отдел „Правен”
Адв. Асан Имамов
Адвокат на ГМ
А. Джамбазов
Главен юрисконсулт
1000 София,
ул . „Братя Миладинови” №27
тел: 02/4471230
law@grandmufti.bg
отдел „Медии и култура”
Адриян Чобанов
Експерт Отдел „Медии и култура"
Николай Карачобанов
Експерт Отдел „Медии и култура"
1301 София,
ул . „Пиротска” №3
news@grandmufti.bg
mediagrandmufti@abv.bg
m.kulturagrandmufti@gmail.com
отдел „Социален”
Джефер Исов
Експерт Отдел "Социален"
1301 София,
ул . „Пиротска” №3
social@grandmufti.bg

© Muslim Denomination. All rights reserved.