МИСИЯ

 Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България е независима религиозна организация, обединяваща българските граждани, изповядващи исляма, възоснова на еднаквост на верскатаимпринадлежност и религиозниобреди.

Създадена през далечната 1909 г., съгласно мюфтийското съглашение от 6-ти април същата година, между Цар Фердинанд и Османската държава. Решението е обнародвано от XIV Обикновено народно събрание и публикувано в Държавен вестник на 19-ти януари 1910 г.

Посредством Главно мюфтийство (ГМ) се организира и контролира религиозния живот на мюсюлманите в страната. Дейността на Изповеданието се извършва съобразно устава, приет на 12-ти февруари 2012 г. и Закона за вероизповеданията, гласуван през 2002 г. от Българския парламент.

Главно мюфтийствопредставляваобщността на българските мюсюлмани в страната и чужбина. Отстоявайки висшите ценности на исляма, институцията съумява да представи религиозните принципи по достъпен начин на мюсюлманската общност. Организацията на религиозния живот на мюсюлманите включва в своята същност и правозащитна дейност в сътрудничество с правозащитни, правителствени и неправителствени организации.

При необходимост Главно мюфтийство е институцията, която има компетенциите да  дава меродавни становища, свързани с въпроси, касаещи ислямската религия пред държавните и обществени институции.

Главно мюфтийство се ползва от всички права и свободи и има всички задължения, произтичащи от Конституцията и законите на Република България. Мюсюлманско изповедание (МИ) е юридическо лице по смисъла на Закона за вероизповеданията. Всички мюсюлмани в страната принадлежат към МИ, независимо от етническия им произход и направление на Исляма.

Главно мюфтийство високо цени и издига на пиедестал диалога с представителите на останалите религиозни деноминации, като смята, че съвместните им инициативи скрепяват добрите взаимоотношения в обществото.

Свещения Коран и Праведната Сунна на Пратеника Мухамед, мир нему, са двата достоверни извора за формирането на мисията на ГМ. Фундаментът, около който се надгражда дейността на ГМ, е организацията на религиозния живот на мюсюлманите в страната във всички негови аспекти.

Свободата на изповедание е конституционно право на всеки български гражданин. Функцията на Изповеданието е да осигури:

·        Пълноценното практическо прилагане на това фундаментално право.

·        Насърчаване на качественото образование внеговите степени от ученик до академик, както и създаване на адекватни условия за това.

·        Развитието на културно-социалния живот на мюсюлманите чрез образователни мероприятия и обществени кампании.

·        Популяризиране и обогатяване на писмената култура чрез превеждане и издаване на кардинални ислямски трудове.

·        Откриване и стимулиране на местни автори, пишещи на теми, касаещи ислямската религия и култура.

·        Подкрепяне в  подготовката на академични кадри, респективно в развитието на ислямските научни изследвания.

·        Прозрачно-финансово обезпечаване на дейността и открита приходно-разходна отчетност.

·        Насърчаване на мотивацията в обществото да припознае, като своя лична отговорност съществуването, развитието и контролирането на дейността на институцията МИ. 

От осигуряване на ефективната й дейност зависи тя да продължава да изпълнява своята вековна функция, а именно да е непоклатим колос на ислямската идентичност.

Снимка: Минарето на джамията "Ахмед Бей" в Разград

 

 


© Muslim Denomination. All rights reserved.