ЗАКОНOДАТЕЛСТВО

В България все още няма Закон или кодекс за престъпления от омраза. Но в Наказателения кодекс ясно се казва, че подобри престъпления се наказват строго (вж. Наказателен кодекс: чл. 131, 162, 163, 164, 165 и 166 и други, в зависимост от престъплението). Например: „Който употреби насилие срещу другиго или повреди имота му поради неговата раса, народност, етническа принадлежност, религия или политически убеждения, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание (Чл.162, ал.2 НПК);  или: „Който проповядва омраза на религиозна основа чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин, се наказва с лишаване от свобода до четири години или с пробация, както и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева“. (чл. 164, ал.1 от НПК); или „Който оскверни, унищожи или повреди религиозен храм, молитвен дом, светилище или прилежаща към тях сграда, техни символи или надгробни паметници, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с глоба от три хиляди до десет хиляди лева“. (чл.164, ал. 2 НПК) и др.


© Muslim Denomination. All rights reserved.