Отдел „Административен“

 

Отдел „Административен“ организира и координира  работния процес на секретарите на Мюсюлманско изповедание, също дейностите на отдел „Архив“ на Главно мюфтийство и районните мюфтийства, както и помощния персонал на Мюсюлманско изповедание.

Отдел „Административен“ следи и отговаря още за:

 • целесъобразността и стройната организация при осъществяване на деловодното обслужване на потребителите при работа с документи;

 • регистрирането на всички документи, обработвани в ръчен или електронен режим в деловодната система;

 • отчета и контрола на издаваните актове и другите документи;

 • контрола по спазването на вътрешните изисквания за работа с документи;

 • подпомагането на процеса по обработване на документите от момента на приемането им до момента на приключването на работата по тях;

 • защитата на информацията, документите и средствата за работа с тях;

 • съобразяването движението на документите с технологичната последователност на управленските и деловодните операции;

 • приемането на заявления за предоставяне на достъп до информация;

 • приемането на с​​игнали за нередности, измами и корупция;

 • управлението и контрола върху наличностите, придобиването и ползването на хардуерни, софтуерни продукти и услуги;

 • изготвянето на подробен профил на определено настоящо звено, включващо структурирана информация за настоятелствата по райони;

 • осигуряване на служителите на Мюсюлманско изповедание служебни автомобили или служебен транспорт в случаите, когато има необходимост от това;

 

Служители:

 

Дениз Хасанов
Началник "отдел Административен" 

Контакти:

тел.: 02/4471242

 Ел.поща: d.hasanov@grandmufti.bg

  

Ердин Сюлейман
Секретар

 Контакти:

тел.: 02/4471242

централен: 02/981 60 01

Ел.поща: 

admin@grandmufti.bg

info@grandmufti.bg

ir@grandmufti.bg

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.