Нощта на могъществото – „Лейлет-ул-кадр“

Всемилостивият Аллах сторил някои места и времена предпочетени пред останалите. От местата предпочетена е Мекка, тъй като там е Домът Кеабе. От месеците предпочетен е месец Рамазан, тъй като в него е нощта Кадр, която е по-добра от хиляда месеца, а тя е предпочетена пред останалите вечери, тъй като в нея е низпослан Корана, Книгата, в която няма съмнение – напътствие е тя за богобоязливите.
Откъде идва наименованието Кадр?
Тази нощ взима найменованието си от глагола „ка-де-ра“, което означава „ценя, оценявам нещо, нещо скъпо, определям нещо“. И тъй като нощта Кадр се равнява на хиляда месеца, което ще рече 83 години и четири месеца, а това се равнява на един живот, то би трябвало тя да бъде оценена както трябва от нас.
Според друго виждане, нощта Кадр е наречена така, защото в нея се определя поминъка на рабите и всичко, което ще се случи в идната година.
А според някои от учените, тя е наречена така, защото ибадетът извършен в нея е скъп и ценен пред Аллах (с.т.).
Защо е ценна тази нощ?
1.    Защото в нея е низпослан Корана. „Ние низпослахме Корана в нощта Кадр.“ (97:1)
2.    Тя е по ценна при Аллах от хиляда месеца. „Нощта на могъществото е по-добра от хиляда месеца.“ (97: 3)
3.    През тази нощт меляйкетата слизат на земята с добро, милост и благодат. „Слизат ангелите и Духът [Джибрил] през нея – с позволението на своя Господ – за всяка повеля.“ (97: 4)
4.    В нея няма зло и вреди. „Мир е тя чак до началото на развиделяването.“ (97: 4)
5.    Защото тази нощ е благословена при Аллах. „Низпослахме я Ние (т.е. книгата) в благословена нощ. Ние предупреждаваме.“ (44: 3)
6.    В нея се определя поминъка на рабите и всичко, което ще се случи в идната година. „В нея се решава всяко мъдро дело.“ (44: 4)
7.    Аллах (с.т.) опрощава греховете на вярващите. Пратеника на Аллах казва: „Който прекара нощта Кадр вярвайки и очаквайки наградата си единствено от Аллах, ще му бъдат опростени всички минали грехове.“ (Бухари и Муслим)

Кога е тази нощ?
Нито в Свещения Коран, нито пък в сунната на Пратеника (с.а.с.) не е определено с точност времето и датата на този свещена нощ. Може би мъдростта в това е, хората да не се съсредоточават в една единствена вечер през месец Рамазан, тъй като целият месец и всички вечери в него са ценни пред Аллах (с.т.).
В предание от Пратеника на Аллах (с.а.с) се казва: „Търсете нощта Кадр в последните десет вечери на месец Рамазан.“ (Бухари и Муслим), а в предание: „в нечетните вечери - тоест, 21, 23, 25, 27, 29-та вечер)“
Според Ибн Аббас, Ибн Омар, Убей ибн Кааб и десетки други от сподвижниците на Пратеника (с.а.с), нощта Кадр е двадесет и седмата нощ от месец Рамазан. Може би поради тази причина мнозинството от мюсюлманите са приели, че именно тази вечер е нощта Кадр. И все пак Аллах (с.т.) знае най-добре! (вж.; Ибн Хаджер, Фетх-ул Бари, 5/171)

Джемал Хатип


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.