Комисията по фетва разгледа актуални въпроси

Дни преди свещения рамазан Комисията по фетва към Висшия мюсюлмански съвет проведе заседание в София на 15 юни. На нея се разгледаха актуални въпроси, поставени от мюсюлманите в България. Заседанието се осъществи под ръководството на председателя на комисията д-р Мустафа Хаджи и с участието на членовете й Ведат С. Ахмед, Айдън Юмеров, Халил Ходжов, Саид Мутлу и Дауд Маджир, а д-р Сефер Хасанов не можа да присъства поради обективни причини.
По време на заседанието първо бяха разгледани въпросите имащи отношение към настъпването месец рамазан, след което комисията излезе с решения и относно останалите въпроси. Те са следните:
1.    Определяне на фитре и  нисаб за зекята за 2015 г.
Въз основа на решение от заседание на Комисията по фетва, проведено на 15. 06. 2015 г., за нисаб през месец рамазан 2015 г. се определи сумата 4280 лв.
Определи се фитре(садака-ифитр) за 2015 г. да бъде най-малко 4 лева за лице.

2.    Обсъждане на въпроса за началото на месец рамазан.
По отношение на времето за началото на месец рамазан мюсюлманите в страната трябва да съблюдават религиозния календар (таквим) на Главно мюфтийство, който е изготвен на базата на данните, получени от отдела за изчисляване на времената към Диянета на Република Турция.

3.    Обсъждане на изпълнението на теравих намаз (колко рекята трябва да се кланя).
Теравих намаз е нафиле/сюннет нощен намаз (къямул-лейл), затова колкото повече се кланя, толкова е по-добре. В България е популярно да се кланя 20 рекята намаз, което е най-широко разпространеното мнение и приложение по отношение на изпълнението на теравих намаз. Комсията по фетва приема и препоръчва на мюсюлманите да съблюдават това мнение.
Обаче ако в някои населени места се кланят 8, 12 или 16 рекята теравих, то за това няма пречка от шериатска гледна точка, но при положение, че в джемаата има желаещи да кланят 20 рекята, то имама е длъжен да кланя 20.
Независимо колко рекята се кляня еравих или друг намаз е необходимо да се спазват условията за качеството на намаза (тадил-и еркян).

4.    Редно ли е да се чака и да се контролира резултата от първата брачна нощ (зифаф) на младоженците?
Това е въпрос, който касае персонално двамата младоженци, но ако това се практикува, то трябва да се направи по начин, че да не накърнява ничие достойнство.

5.    Редно ли е упояващи вещества (морфин, хероин и др.) да се използват за лекарство?
Ако има заместители е редно да се ползват такива, но ако няма, шериата цели да запази здравето и живота на хората, поради което в краен случай (зарурет) може да се ползва.
6.    Как трябва да се процедира при настъпила смърт, ако докторите са запечатали покойника в ковчег, найлонов плик или др.? Трябва ли да се изкъпе, да се кланя дженазе намаз? При какви случаи може да не се отвори запечатан ковчег, чувал или др.?
Когато почине човек трябва да бъде изкъпван, поставен в кефен, да се изпълни дженазе намаз и да се погребва без ковчег. При положение, че е умрял на едно място, а ще бъде погребван на друго и е пристигнал в ковчег, сандък или чувал и е съпътстван от документ, че е изкъпан и са спазени мюсюлманските правила, то не се отваря, а се пристъпва към кланяне на дженазе намаз, след което се погребва. Ако мъртвеца е съпътстван от официален документ, че е забранено да се отваря поради това, че е починал от заразна болест или други причини, възпрепятстващи отварянето на ковчег, сандъка или чувала, се прави тейеммум върху това, в което е поставен или се погребва, след което се кланя дженазе намаз.

7.    Биенето на инжекция - инсулин разваля ли оруча?
Ако приемането на инсулина преди „сахур“ и след „ифтар“ е достатъчно, тогава болния трябва да го направи по това време. Но ако приемането на инсулина е задължително да се прави по време на оруча, то няма причина за забраната на това, поради факта, че инсулина не е подхранващо лекарство. Ако човек по време на рамазан има нужда от подхранващи лекарства и му се вливат например със система, тогава е необходимо денят, в който е извършено това, да се отговее „каза“ или да се плати „фидйе“, ако няма да има възможност за „каза“.

8.    Редно ли е на мюсюлманско погребение мюсюлманин да изпрати или постави венец?
Поради факта, че гроба не е място за украса, не трябва да се поставя венец или каквито и да е украшения там, а и това не е от традициите на мюсюлманите. При мюсюлманите израз на съпричастност е правенето на дуа.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.