ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА:
- Ръководи и развива по подходящ начин всички дейности относно възпитанието и образованието на учениците
- Представлява институцията по възможно най-добрия начин
- Извършва всички дейности по отношение на дейността на образованието самоподготовка, спортни дейности, домашни работи и др.
 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
- Да има придобита образователна степен бакалавър с духовно образование;
- Умения за работа в екип:
      - комуникативно-организационни способности;
      - лоялност и отговорност към възложените му дейности; 
      - инициативност и креативност;
- Да бъде български гражданин;
- Да не е осъждан;
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 
1. Професионална автобиография (CV включително адрес и телефони за контакти);
2. Мотивационно писмо;
3. Копие от документи за придобита образователна степен;
4. Копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;
КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЧРЕЗ:
- Документално класиране;
- Интервю;
 
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
 01.02.2021 г.
- Документите се подават по електронен път и на място в училището или Главно мюфтийство отдел „Образование“ на soiu@abv.bg или чрез пощата на адрес: гр. Момчилград 6800 ул. „Вяра“ № 6 и София 1301, ул. „Братя Миладинови” 27, Главно мюфтийство;
- Класираните ще бъдат уведомени за дата на интервюто;

© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.