Заглавие:  ГРАДИНИТЕ НА ПРАВЕДНИЦИТЕ – 2 том.
Оригинално заглавие: (Риязу-с-салихин)
Автор: Имам Ен-Невеви
Превод: проф. Цветан Теофанов
Страници: 494
Цена: 18.00
Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2016/ София
Издание: Първо
Предметни рубрики: Ислям, Коран, Етика, Литература,
Резюме:
Изминали са стотици години от смъртта на Мухаммед (с.а.с.), но времето не е в състояние да заличи неговата следа, защото неговите дела, слова и постъпки са пример за подражание на всеки човек.
Не е възможно човек да намери утеха и спокойствие без да почерпи енергия от съкровищницата на Пратеника (с.а.с.), която се нарича суннет, а за да намери пътя към нея, е необходимо да погледнем към наследството, което Мухаммед (с.а.с.) ни е завещал и е стигнало до наши дни. Това са Свещения Коран и хадисите.
Много хора четат Корана, но всеки, който иска да разбере пълноценно словото на Аллах Всемилостивия, е наясно, че това е възможно само и единствено чрез хадисите, тоест словата на Мухаммед (с.а.с.).
Словата на Пратеника са тясно свързани с Корана и служат като доказателство в ислямското право. От тази гледна точка хадисите поясняват смисъла на някои айети и тълкуват повелите на Аллах, които са низпослани в резюме.
От друга страна хадисите на Мухаммед (с.а.с.) ни напътстват при всяка постъпка, тъй като самият той е човек, който се е радвал и страдал като нас…..


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.