Излезе от печат поредния четвърти том на поредицата „Сподвижниците на Мухаммед (с.а.с.) – Хаят-ус-сахабе”.

Мюсюлманите са единодушни относно това, че сподвижниците на Мухаммед, (с.а.с), са първенците сред ближните раби на Всевишния Аллах, най-достойните сред богобоязливите, водителите на вярващите, образеца за мюсюлманите и най-добрите раби на Аллах след пратениците.

Чрез знанието донесено от Пратеника на Аллах (с.а.с.) Аллах Теаля ги е удостоил с честта да бъдат най-достойните сред вярващите в тази общност. За тях в Свещения Коран се казва: „Най-предните, първите от преселниците и помощниците, и онези, които ги следват с добрина... Аллах е доволен от тях и те са доволни от Него. Той е приготвил за тях Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно и завинаги. Това е великото спасение.“

В настоящия том, който е с обем 164 стр., се разглежда живота и дейностите на още девет от праведните сподвижници на Мухаммед (с.а.с.).


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.