Аллах Теаля е сътворил по най-съвършения начин всичките видими и невидими за нас светове.

Няма съмнение, че най-съвършеното и славното създание на тези светове е човекът. С това съвършенство, което е за явено в сура Тин с израза: „Ние сътворихме човека с превъзходен облик.” (ет-Тин, 95/4), става ясно, че човека е намерил тези светове в свое подчинение. Всъщност обаче тази слава и това съвършенство на човека за висят от това доколко той е в състояние да ги спазва.
Славата на човека зависи от това в каква степен той е изживял правдиво, честно и справедливо живота си, по начин очертан от Аллах Теаля и Неговия Пейгамбер.
А такъв един живот на тоя свят може да бъде изживян единствено; когато човек се възползва по честен начин от благата, които Аллах е сътворил.
Честният и достойният живот на човека, най-славното създание на тоя свят, е възможно единствено когато той ще работи честно и качествено своята работа или като търгува по начин, по който Всевишния обръща вниманието ни в следния свещен айет: „О, вярващи, не изяждайте своите имоти с измама помежду си, освен ако е търговия по ваше взаимно съгласие!” (ен-Ниса, 4: 29)
А Аллаховия Пратеник (с.а.с.) от своя страна възхвалява по следния начин правдивия търговец и справедливата търговия: „Честният търговец, на когото можете да се доверите и в думите и в работата, ще бъде вредом с пейгамберите, правдивите и шехидите в отвъдния свят.” (Ибн Мадже)
Ако мюсюлманинът иска утре да бъде вредом с пейгамберите, правдивите и шехидите в отвъдния свят, трябва да бъде човек доверен, честен и благонравен в своята дейност. В настоящето време, когато никой никому няма доверие и всичко се мисли и се възприема в рамките единствено на изгодата и интереса, той трябва да избягва излишните клетви по време на своята търговска дейност и да проявява в най-голяма степен чувствителност към тези неща.
Работодателите от своя страна също така трябва да бъдат засмени и добродушни хора. Това се отнася и за търговците, когато те застанат пред своите клиенти.
Следователно те са длъжни да бъдат толерантни с хората, с които работят. Това от своя страна показва, че те с благодарност се отнасят към благата, които Аллах им ги е дал и да не проявяват алчност. Нашият Пейгамбер (с.а.с.) повелява: „Аллах обича онези, които проявяват толерантност както когато продават и когато купуват стоката си, така и когато изплащат дълга си.“ (Тирмизи)
По отношение на доказването на своята благодарност за благата, спечелени на тоя свят, всеки работодател мюсюлманин трябва незабавно да изплати зекята на своето богатство, като изчисли точно и навреме да го предаде. Той не трябва да забравя, че истинската и голямата търговия е тази, която се върши със съзнанието за утрешния ден.
Между другото, всеки мюсюлманин, който цели утре да бъде вредом с пейгамберите на отвъдния свят, трябва да знае, че най-бързото разпространение на исляма в историята е станало благодарение дейността на търговците. И днес, когато нечестивите ръце замърсяват света, единствено ще могат да го очистят онези
хора, които вярват в правдата, истината и обичат сътвореното от Твореца. И най-големия дял в това отношение ще бъде на онези великодушни, саможертвени и честни търговци мюсюлмани, в чиито думи може да се вярва и които не се навеждат като запетайка пред интерес с големината на точка.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.