Организационния екип за хадж на Главно мюфтийство посети гр. Таиф

По време на пребиваването в свещените земи Главно мюфтийство организира посещение на гр. Таиф за екипа, който осигурява условията и се грижи за точното изпълнение на ритуалите от страна на хаджиите. Градът е забележителен с няколко особености. Той е един от зелените и най-добре поддържаните градове, поради което се приема и за курортен град. Но по-важна е особеността, че Мухаммед (с.а.с.) в един труден момент през първите години на призива си е посетил града и приканил населението да повярват в единствения Аллах и посланието, което е изпратил на човечеството. Населението на Таиф не е откликнало на този призив, но един слуга на име Аддас – християнин посрещнал радушно Аллаховия Пратеник, почерпил го с известното грозде на Таиф и приел исляма.
По време на посещението си организационният екип посети забележителната джамия на Таиф – джамията Абдуллах ибн Аббас. Той е братовчед на Мухаммед (с.а.с.) и е един от най-известните учени, особено в областта на тълкуването на Корана (тефсир). Той се заселил в града по време на управлението на Абдуллах ибн Зубейр и живял до седемдесет годишна възраст. Починал е в града през 68 г. по хиджри. При настъпването на смъртта му е дошъл един бял гълъб и влязъл в кефена (покривалото), в което бил завит и не го напуснал до погребването му.
Към джамията Абдуллах ибн Аббас има голяма библиотека, която носи неговото име. Тя е построена от турския управител на хиджазкия регион Мухаммед Решид Ширвани Паша, който е починал през 1875 г. Обаче книги за джамията са дарявани през вековете, защото тя е била един от важните обучителни центрове. В началото на ХIX в. броят на книгите в библиотеката е надминал 10 000, сред които имало тридесетина комплекта от хадисния сборник Сахих Бухари. През 1927 г. книгите от фонда на библиотеката са включени към тези на Месджид-и Харам. През 1964 г. библиотеката била отворена отново.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.