Как бяха събрани хадисите в книга?

Първият, който е събрал хадисите в една книга е бил Мухаммад ибн Муслим ибн Убайуллах ибн Абдуллах ибн Шихаб аз-Зухри ал-Мадани. Той е бил един от най-великите имами и учени в Саудитска Арабия и Сирия. Умрял е 124 година по хиджра. Той е започнал да събира хадисите по повеля на Умар ибн Абд ал-Азиз.Това е предадено за поколенията от Абу Нуайм, че според Мохаммад ибн Хасан от Малика «първият, който е започнал да събира хадисите е бил ибн Шихаб» (т.е. имам аз-Зухри).
Когато Умар ибн Абд ал-Азиз, забелязъл че много хафъзи – хора знаещи хадисите умират, а заедно с тях и това което знаят, той разпратил своите подчинени в различните страни и при различни учени да записват хадисите на Пророка (с.а.с.)
Имам Бухари е казал в «Сахих», в глава «Как е събрана тази наука»: - «Написал писмо Умар ибн Абд ал-Азиз до Абу Бакр ибн Хазм – « Виж и това, което е хадис го запиши. Аз се опасявам, че ще дойде време, когато учените няма да преподават  нищо друго освен хадисите на Пророка (с.а.с.). Така е, защото ако изчезне знанието, науката ще я преподават неграмотните, а знанието може да изчезне, ако стане тайно, а за да не стане тайно то трябва да бъде записано».
Предава Абу Нуайм в книгата си «Тарих Исбахан», че Умар ибн Абд ал-Азиз е казал на учените: - «Намерете хадисите на Пророка (с.а.с.) и ги съберете».
В следващите поколения учени всеки написал книги, в които е събрал думите и фетвите на сподвижниците на Пророка (с.а.с.).
Имам Малик събрал в Медина сборник хадиси «Ал-Муват», като отделил в него тези , които са от Саудитска Арабия.
Абу Мухаммад Абду Малик ибн Абдул азиз ибн Джурайдж съставил сборник хадиси в Мекка.
Абу Амр Абдурахман ал-Авзаи съставил сборник хадиси в Сирия.
Абу Абдулла Суфяну ибн Саид ас-Саври – в Куфа.
Абу Салма Хаммад ибн Салма ибн Динар – в Басра.
След тях много учени и поколения са започнали да разпространяват хадисите по свой начин, като някои от тях се ограничили само до хадисите на Пророка(с.а.с.).
Убайдулла ибн Муса ал-Абси ал-Куфи също е създал свой сборник «муснад». Същото направили и Мусаддад ибн Мусархад ал-Баср, Асад ибн Муса ал Умави, Нуайм ибн Хаммад ал-Хузай. Тяхното дело било продължено от учените. Имамите също така не изтанали и създали свои муснади. По известни от  тях са: - имам Ахмад ибн Ханбал, исхак ибн Рахувея, Усман ибн Абу-Шайба и други.
Имам Бухари събрал тези сборници и започнал да систематизира материала, които те съдържали. Тези сборници съдържали в себе си хадиси както хасан, така и сахих и хафиф и затова в него се появило желанието да събере само достоверните хадиси.Имам Бухари се явява първия, който е съставил сборник само от достоверни хадиси, след което е бил последван от имам Муслим.
Хафизът имам Суюти също така в своята книга «Ал-Фия»е написал, че първият който е събирал хадиси е бил имам аз-Зухр по повелята на Умар ибн Абд ал-Азиз. Учените, които са събирали хадиси по спомени са живяли близо до времето на аз-Зухр: - ибн Джурейдж, Хушайм, Малик, Мамар и др.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.