Мюсюлманите вече ще могат да инвестират в злато по шариата

 

Световният съвет за злато и Организацията за счетоводна отчетност и одит за ислямските финансови институти (AAOIFI) е предложила шриатския стнадарт зо злато, който ще регулира използването на злато от ислямските финансови институции и други учстници на пазара с финансови и инвестиционни операции. Тези съвсем нови правила за инвестиране в злато ще открият пазар за 1,6 млрд мюсюлмани, които както се очаква ще дадат съществен принос в инвестирането.

Шариатският стандарт за злато предполага вложения в ислямски инвестиции в злато, съхранение в банки, спестявания в злато, златни сертификати, стокови борси, търговия със злато и акции на златодобиващи компании, които отговарят на определени параметри според шариата. Създавенето на този стандарт ще повиши ролята на ислямския свят в определянето на цената на златото и ще засили значимостта на операцийте със злато, считат експерти.

(Ислам.ру)