Войната е израз на най-висока степен на насилие и агресия. От една седмица сме свидетели на война и сражения в скута на Европа, което е недопустимо за цивилизацията на Европа в XXI век. Мюсюлманското изповедание в Република България е силно притеснено от войната на Руската Федерация срещу Украйна. Под никаква форма и срещу който и да било народ или държава, агресията не може да бъде поощрена или оправдана. Политиката, която следва Мюсюлманското изповедание на международната арена, е насочена към опазването на мира и спокойствието, без да отстъпваме от ценностите на Исляма.

По този начин се придържаме към мъдростта в принципа „теаруф“ от Корана. Той повелява хората да се борят заедно за общото благо на човечеството. 

В много от Свещените айети се казва:

“… А отдръпнат ли се, без да се сражават, и ви предложат мир, Аллах не ще ви отвори път против тях.“ (ен-Ниса, 4:90) 

„Заради това предписахме на синовете на Исраил, че който убие невинен човек по земята, той сякаш е убил всички хора. А който спаси човек, той сякаш е спасил всички хора.“ (ел-Маиде, 5:32) 

„И ако склонят за мир, склони и ти, и се уповавай на Аллах!“ (ел-Енфал, 8:61)  

 

Тези айети показват, че основните взаимоотношения между отделните общности в Исляма са насочени към опазването на мира. Още в първото изречение на Хартата на ООН, която е създадена за премахването на войната от земята, се казва: „Ние, народите на обединените нации – твърдо решени да предпазим бъдещите поколения от оковите на войната, която два пъти в нашия живот причини огромно страдание на цялото човечество…“. Но за жалост днес отново сме свидетели на война. Главното Мюфтийство в Република България призовава за мир и прекратяване на войната в Украйна.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.