ПРОТОКОЛ № 10

 

От заседание на Комисията по фетва, проведено на 28.09.2021 г., в сградата на Главното Мюфтийство

 

 

Присъстващи:

 

1. Д-р Мустафа Хаджи                             Председател 

2. Ведат С. Ахмед                                     Член  

3. Мухаммед Рамадан                              Член

4. Халил Ходжов                                       Член

5. Саид Мутлу                                            Член

6. Ахмед Карафеизов                               Член

7. Мехмедемин Мехмедеминов              Протоколчик

 

 

След проведеното заседание Комисията издаде следните фетви по следните въпроси:

 

РЕШЕНИЕ ФЕТВА №25

Въпрос: Много от жителите на селото ни правят дарение и заявяват, че дават парите за поддръжка на джамията, като ясно подчертават, че не искат парите им да бъдат пренасочвани за заплати на имамите. В тази връзка питането ми е следното: Имаме ли право да пренасочваме парите, дадени като дарение за покриване на заплатите или трябва да спазим волята на дарителите? 

Отговор: Ако в даденото населено място се събира някаква такса (такса за джамията, имам хаккъ, месечна такса за джамията или годишна такса за джамията), която е всеизвестна и е наречена такса за джамията (имам хаккъ, месечна такса за джамията или годишна такса за джамията), то жителите на това населено място не могат да поставят условия, тъй като това се е превърнало в традиция в това населено място. Ако има дарения извън таксата за определена дейност като ремонт на джамията, плащане на ток или вода, то волята на дарителя се изпълнява и въпросните средства се използват по предназначение.

И Аллах знае най-добре.

 

РЕШЕНИЕ ФЕТВА №26

ВъпросЖена завежда дело за развод, при което съдът я развежда, но съпругът й не е съгласен с това решение и казва, че не я развежда. В този случай има ли развод според Исляма или не? 

Отговор: Религиозният брак (никях) може да се прекрати само и единствено от ислямска институция. Следователно решението на светския съд не прекратява религиозния брак. Поради тази причина трябва лицата да се обърнат към ислямска институция, а именно към мюфтийствата за решение на казуса.

И Аллах знае най-добре.

 

РЕШЕНИЕ ФЕТВА №27

ВъпросРазрешено ли е записването на телефонни разговори без знанието на една от страните? 

Отговор: Записването на лични разговори не е разрешено според Исляма, тъй като Всевишния Аллах в Свещения Коран казва: „…И не се дебнете, и не злословете един за друг!..“ (сура Худжурат 12).

И Аллах знае най-добре.

 

РЕШЕНИЕ ФЕТВА №28

ВъпросДопълнителните помещения към джамиите смятат ли се за част от джамията? Например: кафето в приложената скица.  

Отговор: Допълнителните помещения са част от джамията, но нямат хукум на джамия, т.е. в това помещение може да влиза жена в цикъл, жена без забрадка. Може да се извършва покупко-продажба.

И Аллах знае най-добре.

 

РЕШЕНИЕ ФЕТВА №29

Въпрос: Мюсюлманин може ли да унаследи свой родител немюсюлманин? 

Отговор: По дадения въпрос има различни мнения на учените хора. Комисията по фетва приема мнението на онези, които казват, че мюсюлманин може да унаследи немюсюлманин (учените, които изразяват това мнение, са сахабета, табиин и други видни ислямски учени)

И Аллах знае най-добре.

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.