Районно Мюфтийство-Смолян

Районно Мюфтийство-Смолян е разположено в южна България и обхваща област Смолян.
Територията на Районно Мюфтийство-Смолян е с площ 3 193km2. Районно Мюфтийство-Кърджали, Благоевград, Пловдив, Пазарджик. Районно Мюфтийство Смолян разполага с 188 джамии и месджиди. Мюсюлманското население в района е около 80000 души. Броят на мюсюлманските настоятелства в Районно мюфтийство-Смолян е 122. Районното мюфтийство е със седалище гр.Смолян.
 

Екип:


Районен мюфтия

Неджми Дъбов

 

Наместник районен мюфтия гр.Златоград

Байрам Ахмедов Ушев

Седалище – гр.Златоград, ул.“Ерма“ - джамията

За контакти- nmzlatograd@gmail.com

 

Наместник районен мюфтия гр.Девин

Изет Агушев Джалев

Седалище – гр.Девин, ул.“Оборище“ 1 - джамията

 

За контакти nmdevin2019@gmail.com


Секретар
Вахди Бозов


Спец.отдел „Вакъфи”
Мехмед Аптовски

Експерт отдел "Иршад"
Хайри Шерифов

 

Ваиз
Мехмед Рамаданов Селиммехмед

 

Контакти:

гр.Смолян  Ул. „Чинар”№3

тел: 0301/6 33 44

E-mail: rm.smolyan@grandmufti.bg

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.