Въпрос: Какво е становището за практиката „Девир“ (Искат)?

Отговор: В бита на мюсюлманите се практикува „Искат“ като на някои места се казва „Девир“. Искат означава отпадане, като в случая се цели отпадането на задължението за Намаз от човека. Девир означава въртене и под тази дума се разбира въртене на определена сума пари между определен кръг хора. Целта на всичко това е да отпаднат греховете на починалия човек. Становището на Комисията по фетва е, че подобна практика не се базира на доказателства от Корана и сюннета. Нито е е логично обоснована.

Следователно: Практикуването на подобно действие не е позволено от Исляма. Това се разбира като откупуване на грехове, а не като Садака, което противоречи на принципите на Исляма.

И Аллах знае най-добре!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.